Quadern amb activitats complementàries de comprensió lectora, ortografia, gramàtica i expressió escrita.